การอบรมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับโรงงานเหมาะกับโรงงานประเภทใดบ้าง

หากพูดถึงเพลิงไหม้ เรามักจะพบว่าสาเหตุหลักๆ มักจะมาจากความประมาทของมนุษย์ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นจะทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ การซึ่งทำให้พนักงานทุกคนสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การเกิดเพลิงไหม้ ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการดับเพลิงขั้นต้น เรามักจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ หรือที่เรามักจะพบกันอยู่บ่อยครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การสันดาปหรือการเผาไหม้ การสันดาป คือ ปฏิกิริยาของสารเคมีที่เกิดการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งทางวิทยาศาสตร์จนทำให้ไฟลุกติดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดสามอย่างนี้มารวมตัวกันเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการลุกเกิดไฟ โดยมีองค์ประกอบหลักๆอยู่สามอย่างคือ เชื้อเพลิง ความร้อน อากาศหรือออกซิเจน 3 อย่างนี้ เมื่ออยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม จะสามารถทำให้เกิดการลุกติดไฟได้ เช่น เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ และอุณหภูมิความร้อนที่ถึงจุดที่เหมาะสม บวกกับบริเวณเหล่านั้นมีอากาศหรือออกซิเจน ก็ทำให้ฝ่ายสามารถติดไฟได้ทันที โดยหลักๆ เราจะแบ่งเพลิงออกเป็นประเภทต่างๆได้… Read more

อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นมีอะไรบ้าง การตรวจสอบระบบดับเพลิง และ อุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงมีความจำเป็นอย่างมากนอกจากการตรวจระบบดับเพลิงแล้วเรายังต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิงมีมากมาย หลายชนิด เราควรพิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการของเราว่ามีความเสี่ยงในรูปแบบไหน เพื่อที่จะได้นำความเสี่ยงเหล่านั้น มาเลือกประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิงที่จะต้องซื้อมาไว้นั่นเอง อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นหลักๆ มีดังนี้ อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นมีอะไรบ้าง 1.หัวฉีดน้ำดับเพลิง FIRE FIGHTING NOZZLES เอาไว้สำหรับเสียบต่อสายดับเพลิง เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงไปยังบริเวณที่มีไฟไหม้ หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีมากมายหลายแบบ เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบทองเหลืองลำตรง และ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ สามารถปรับระดับ (AUTOMATIC NOZZLES) ความแรงของน้ำดับเพลิง (fire water force) ได้หลายระดับสามารถปรับรูปแบบในการฉีดน้ำดับเพลิงได้หลายแบบ เช่น ฉีดแบบลำตรง ฉีดแบบสเปย์ หรือฉีดแบบฝอย สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานประกอบกิจการว่าอยากได้หัวฉีดน้ำดับเพลิงในรูปแบบใด อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับงบประมาณของในแต่ละสถานประกอบการ… Read more

ทำไมถึงต้องมี จป บริหาร ในองค์กรขั้นตอนการเป็น จป บริหารอย่างถูกต้องมีอะไรบ้าง

ทำไมถึงต้องมี จป บริหารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จป บริหาร หลายคนคงมีความสงสัยว่าหากจะสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหารได้ จะต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีวิธีการและขั้นตอนในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร มาบอกให้ฟัง มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงการกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง เริ่มต้นจากกฎหมายก่อนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงคอยดูแลด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนั้นสามารถจำแนกได้หลายระดับ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับบริหาร การที่เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารได้นั้น มีสองปัจจัยหลักๆดังนี้ จะต้องมีการแต่งตั้งโดยนายจ้างว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอยู่ในตำแหน่งระดับบริหารจริงๆ ซึ่งการแต่งตั้งนี้นายจ้างจะต้องทำโดยเป็นลายอักษรเท่านั้น ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งทางวาจาได้ โดยรูปแบบในการแต่งตั้งไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใด สามารถทำในรูปแบบมาตรฐานภายในองค์กรได้เลย… Read more